PROGRAM OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ

w kilku krokach

01 Analizy

Program Optymalizacji Energetycznej to szereg działań mających na celu poprawę efektywności wytwarzania, przesyłania i wykorzystania energii cieplnej. To rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści wynikających z planowanych prac modernizacyjnych, których realizacja poparta jest szeregiem dogłębnych analiz. 

Na pierwszym etapie prac analizujemy:

 • stan techniczny budynków,
 • stan sieci ciepłowniczych,
 • źródła zasilania wraz z kontrolą parametrów dostawy energii do budynków,
 • umowy z dostawcami, taryfy oraz wielkości mocy zamówionej,
 • efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach.

02 Koncepcja

Drugim etapem Program Optymalizacji Energetycznej jest określenie zakresu modernizacji oraz parametrów technicznych i ekonomicznych inwestycji.

Proponujemy doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań technicznych, których celem jest optymalizacja energetyczna budynku.

03 Montaż finansowy 

Montaż finansowy programu przygotowywany jest na podstawie wykonanych analiz i ustalonej koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości spłaty z uzyskanych oszczędności na energii cieplnej.

Montaż finansowy obejmuje:

 • określenie kosztów planowanej modernizacji,
 • określenie wielkości planowanych oszczędności energii,
 • określenie optymalnych źródeł finansowania (ESCO, BGK, RPO, kredyt bankowy, środki własne, dotacje itp.),
 • opracowanie wniosków kredytowych do banków kredytujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne w oparciu o uzgodnione z bankami procedury weryfikacji wniosków oraz metodologię oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy.

04 Dokumentacja techniczna

Ważnym etapem programu jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej pełny zakres planowanych prac modernizacyjnych ustalonych na etapie opracowywania koncepcji.

Oferujemy doradztwo organizacyjne i prawne w zakresie opracowania dokumentów przygotowawczych dla programu, opracowanie audytów energetycznych, remontowych, audytów efektywności energetycznej, opracowanie branżowych projektów technicznych w zależności od zakresu planowanych prac modernizacyjnych.

Wykonujemy również:

 • projekty modernizacji i instalacji grzewczych wraz z racjonalizacją zużycia ciepła,
 • projekty instalacji i sieci elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • ekspertyzy i opinie techniczne i konstrukcyjne, przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie,
 • zdjęcia, badania termowizyjne

05 Realizacja prac modernizacyjnych 

Przedostatnim etapem programu jest wykonanie zaplanowanych prac modernizacyjnych, remontowo-budowlanych.

Oferujemy doradztwo organizacyjne w toku prac budowlanych – pełnienie funkcji inwestora zastępczego, doradztwo przy wyborze odpowiednich wykonawców prac i dostawców materiałów o stosownym standardzie.

Świadczymy usługi nadzoru budowlanego, lub bezpośredniej realizacji inwestycji na zasadach Generalnego Wykonawcy.

06 Zarządzanie energią

Racjonalizacja zużycia energii jest nowym spojrzeniem na tematykę optymalizacji energetycznej budynków. Obok termomodernizacji daje ogromne możliwości zmniejszenia kosztów ogrzewania i podgrzania cwu. Zapewniając jednocześnie dostawę ciepła w określonym czasie, o takich parametrach i w takiej ilości, aby spełnione zostały wymagania użytkownika, oraz aby proces dostawy energii był prowadzony optymalnie z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki ciepłem.

Efekt ekologiczny

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Efekt energetyczny

 • poprawa efektywności działania
 • pełna kontrola nad pracą źródeł energii, wraz z kontrolą parametrów dostawy energii przez dostawców zewnętrznych
 • bieżąca kontrola parametrów pracy źródeł i odbiorów z automatycznym powiadamianiem serwisu (obsługi) o zakłóceniach w pracy lub stanach awaryjnych
 • bieżąca kontrola wielkości mocy zamówionej w stosunku do aktualnie wykorzystywanej mocy dla ciepła, gazu lub energii elektrycznej, z możliwością jej czasowego obniżania (strażnik mocy)
 • możliwość ustalania optymalnych algorytmów pracy źródeł i odbiorów pod kątem zapewnienia odpowiednich parametrów dostawy energii, jej rozdziału i lokalnych parametrów jej wykorzystania (odbioru)

Efekt ekonomiczny

 • zmniejszenie ilości zużywanej energii
 • obniżenie kosztów inwestycji/modernizacji w stosunku do typowych układów
 • obniżenie ilości zużywanej energii przez obiekty i kosztów jej dostawy poprzez optymalizację współpracy źródeł energii z odbiorami
 • archiwizacja i prezentacja danych wskazanym osobom w trybie ciągłym („on-line”)

Możesz już zadbać o swój własny kompleksowy program…