PORADY

EXPERTA

W tej sekcji znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania. Listę pytań i odpowiedzi eksperta będziemy systematycznie uzupełniać o kolejne nurtujące Państwa problemy związane z termomodernizacją.

Czy styropian na ścianach nie jest szkodliwy dla zdrowia ?

W budownictwie styropian stosuje się głównie jako materiał izolacyjny, szczególnie jego odmianę FS. Czasami bywa stosowany jako materiał do wykonywania izolacji akustycznej. Styropian jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, nie reaguje chemicznie z żadnymi stałymi materiałami budowlanymi, jest odporny na starzenie, nie chłonie wilgoci, nie gnije, zachowuje swoje właściwości fizyczne tj. kształt i wymiary, jest lekki (od ok. 10 – do ponad 40 kg/m3). Przy produkcji styropianu często dodaje się do niego środki obniżające jego palność. Wytworzona w ten sposób odmiana określana jest jako samogasnąca, tzn. przestaje palić się po odsunięciu od źródła ognia.

Co to jest audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

 • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
 • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 114).

Co to jest akumulacyjność cieplna ?

Duża akumulacyjność cieplna to cecha większości ścian murowanych. Zjawisko to polega na tym, że ściany gromadzą (akumulują) ciepło, a gdy nagle się ochłodzi, powoli je oddają. Im większa akumulacyjność, tym wolniej dom się nagrzewa na początku sezonu grzewczego, ale i wolniej traci ciepło po wyłączeniu ogrzewania. W domach, których ściany mają dużą akumulacyjność cieplną, jest zimą ciepło, a latem chłodno. Na akumulacyjność cieplną materiału mają wpływ jego masa i gęstość – im są większe, tym jest ona wyższa. W przypadku domów całorocznych – im większą akumulacyjność będą miały mury, tym lepiej.

Co to jest punkt rosy ?

Temperatura punktu rosy lub Punkt rosy – jest to, temperatura w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje. Zjawisko znalazło zastosowanie do budowy psychrometrów, laboratoryjnych przyrządów do pomiaru wilgotności powietrza. Wypolerowaną płytkę ochładza się, aż do zauważenia na niej kropelek rosy, temperatura płytki określa temperaturę punktu rosy. Na podstawie tabeli określającej ciśnienie pary wodnej nasyconej określa się zawartość pary w powietrzu.

Co to jest kolektor słoneczny ?

Kolektor to urządzenie stosowane do przetwarzanie energii słonecznej na ciepło, czyli energię, którą można wykorzystać z pożytkiem dla ludzi i środowiska. Dzięki specjalnemu systemowi absorbującemu ciepło promieni słonecznych, zimna woda jest podgrzewana nawet do 95°C.

Co to jest Stopniodzień ?

Jeden stopniodzień oznacza konieczność ogrzewania budynku przez 1 dzień tak, aby podnieść w nim temperaturę wewnętrzną o 1°C. Im zimniej na dworze, tym o więcej stopni trzeba podgrzać powietrze w domu, a im więcej takich zimnych dni w roku, tym większa będzie liczba stopniodni dla danego rejonu.

Dla przykładu, gdy temperatura w pokoju ma osiągać +20°C, ale na zewnątrz jest zima i średnia temperatura w ciągu dnia wynosi na przykład -15°C, wówczas 1 dzień ogrzewania – oznacza aż 35 stopniodni (+20 – (-15) = 35), a po 12 takich dniach będzie już 420 stopniodni (12 x 35 = 420).

Kraj Liczba stopniodni – średnio
Finlandia 5.000
Szwecja 4.000
Norwegia 4.000
Austria 3.850
Szwajcaria 3.850
Polska 3.400
Dania 3.100
Holandia 2.750
Niemcy 2.750
Wielka Brytania 2.750
Belgia 2.500
Francja 2.400
Irlandia 1.950
Włochy 1.800
Hiszpania 1.300
Portugalia 800

Co to jest charakterystyka energetyczna budynku ?

To opracowanie zawierające zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia, przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

Co to jest dom pasywny ?

Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej. W domu pasywnym zużycie energii można obniżyć nawet 90%. Podstawowym elementem, dzięki któremu można ograniczyć straty ciepła do niezbędnego minimum jest zastosowanie w domu pasywnym: bardzo dobrej izolacji ścian zewnętrznych i stropodachu, okien z szybami trójwarstwowymi i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Co to jest efekt cieplarniany ?

Zjawisko globalnego ocieplenia klimatu spowodowane długotrwałą zwiększoną koncentracją w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, halony, sześciofluorek siarki i inne; do tej grupy gazów można także zaliczyć parę wodną, której potencjalny wpływ na zjawisko efektu cieplarnianego jest dwukrotnie silniejszy, niż dwutlenku węgla.) Gazy cieplarniane zatrzymują w dolnych warstwach atmosfery znaczną część wypromieniowywanego z Ziemi ciepła (wtórne promieniowanie podczerwone) i emitują je częściowo z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi, uniemożliwiając w ten sposób jego całkowitą ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. Prowadzi to do podgrzania atmosfery i w konsekwencji powierzchni planety.

Co to jest jakość energetyczna ?

Stopień dostosowania cech technicznych budynku i jego instalacji do energetycznych wymagań użytkowych, wyrażony klasą energetyczną w skali A-G, przy czym A to najwyższa klasa.

Co to jest mostek termiczny (cieplny) ?

Mostek termiczny (zwany także cieplnym) to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. Poprzez mostek termiczny następuje więc wzmożona, niekontrolowana utrata ciepła. Jest ona wprost proporcjonalna do wielkości mostka termicznego. W miejscu powstawania mostka cieplnego temperatura powierzchni ściany obniża się często do tego stopnia (przede wszystkim w zimnych porach roku), że przekroczona zostaje tzw. temperatura punktu rosy – następuje skraplania się pary wodnej. Zjawisko to niesie ze sobą duże ryzyko zawilgocenia ścian pomieszczenia oraz wielu innych negatywnych konsekwencji. Istnieje wiele powodów powstawania mostków termicznych. Jednym z nich może być źle zaprojektowany i wykonany obiekt. Jednak najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku.

Do miejsc takich należy:

 • połączenie dachu i ściany zewnętrznej
 • miejsce obsadzenia okien
 • połączenie balkonu ze stropem
 • wieńce i nadproża
 • ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą

Co to jest nośnik energii ?

Medium za pomocą którego dostarczana jest energia do budynku lub zespołu budynków, np: gaz ziemny, gaz skroplony, węgiel, olej opałowy, biomasa lub też gorąca woda z sieci ciepłowniczej.

Co to jest pompa ciepła ?

Pompą ciepła nazywamy urządzenie, którego celem jest odbiór energii ze źródła o niskiej temperaturze i przetransformowanie jej do źródła o wyższej temperaturze – maksymalnie 55°C. Pompa ciepła nie jest perpetuum mobile, dlatego aby mogła pracować konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz – konieczne jest zatem dodatkowe źródło energii. Ciepło niezbędne do pracy pompy może być pobierane z: powietrza, wody powierzchniowej, wody gruntowej (o stałej temperaturze ok. 8-10°C), ścieków, gruntu.

Co to jest podzielnik ciepła ?

Podzielnik kosztów ogrzewania wg PN jest rejestrującym przyrządem pomiarowym mierzącym temperaturę całkowitą względem czasu. Podzielnik służy do rejestracji ciepła (w jednostkach niemianowanych) wyemitowanego przez grzejnik, na którym jest zainstalowany. Jego celem jest określenie procentowego udziału kosztu tego ciepła w koszcie ciepła dostarczonego do budynku a wskazanego na ciepłomierzu centralnym. Podzielniki muszą być stosowane wraz z systemem rozliczeń właściwym dla danego typu podzielnika. Podzielniki ciepła są powszechnie stosowane do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w których pionowa instalacja centralnego ogrzewania jest w pełni opomiarowana (ciepłomierze C.O. i ciepłej wody oraz wodomierz zimnej wody do podgrzania) oraz zainstalowane są grzejnikowe zawory termostatyczne.  Ponieważ podzielnik nie jest miernikiem ciepła ani przyrządem pomiarowym, dlatego nie podlega legalizacji.

Czy azbest jest groźny ?

Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien. Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia. Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według wzoru otrzymanego w gminie. Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować. Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie odpowiednimi farbami. Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że nie powinieneś to robić samemu. Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem. Informacja o firmach posiadających zatwierdzony przez właściwego Starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – otrzymasz w swoim Urzędzie Gminnym.

Pamiętaj:że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie. Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.

Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!

Więcej informacji na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – szukaj hasła azbest.

Czy wentylacja jest ważna ?

Tak jak ryba potrzebuje czystej wody, tak człowiek potrzebuje zawsze zdrowego i świeżego powietrza. Człowiek wdycha około 500 litrów powietrza na godzinę, a podczas wysiłku fizycznego nawet ośmiokrotnie więcej. Cząstki zanieczyszczeń mniejsze niż 1 mikron (sierść zwierząt, naskórek, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni) stanowią 90% wszystkich cząstek zawieszonych w powietrzu. Należą one do najsilniejszych alergenów. Gdy dostaną się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, ograniczają ich efektywność. Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele źródeł zanieczyszczeń znajduje się w naszym domu.

Myśląc o termomodernizacji nie zapominajmy o wentylacji.

Wentylacja jest to proces wymiany powietrza, polegający na dostarczeniu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego do pokoi i kuchni, zapewnieniu skutecznego przepływu między pomieszczeniami oraz usunięciu zanieczyszczonego powietrza i wydzielanych substancji przez kratki wentylacyjne znajdujące się w łazience, kuchni, garderobie, WC.

W nowoczesnych krajach, które wcześniej niż  Polska zdały sobie sprawę z konieczności oszczędzania energii, problematyka zdrowego mieszkania i ochrony zdrowia jest zdecydowanie eksponowana. POWSZECHNIE STOSOWANE są tam okienne nawiewniki powietrza tzw. LISTWY WENTYLACYJNE.

Montaż nawiewników okiennych. Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego. Ze względu na sposób działania można wyróżnić nawiewniki: higrosterowane (automatyczne) ciśnieniowe (samoregulujące) oraz sterowane ręcznie.

Wentylacja0

RODZAJE NAWIEWNIKÓW :

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja2

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE – samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

Wentylacja

NAWIEWNIKI STEROWANE RĘCZNIE – ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

Wentylacja3

Co to jest termografia ?

Termografia  popularnie zwana termowizją wykorzystuje detekcję promieniowania podczerwonego IR (z ang. Infrared). Aktualnie jest najpopularniejszą metodą bezkontaktowego obrazowania i rejestrowania w postaci termografów (termogramów), rozkładu temperatury na obiektach. Stanowi bardzo wygodne narzędzie przy wykrywaniu wielu usterek, awarii, jak również ich zapobieganiu.

Termografia wykorzystywana jest w wielu dziedzinach, między innymi w budownictwie, ciepłownictwie, diagnostyce układów energoelektronicznych, diagnostyce urządzeń mechanicznych, medycynie.

Pomiary cieplne oparte o pomiar promieniowania podczerwonego, nazywane także ilościowymi pomiarami podczerwonymi lub pirometrycznymi, polegają na fenomenie, że ciało posiadające temperaturę powyżej zera absolutnego wynoszącego 0,0 K (-273,15 °C) wysyła promieniowanie elektromagnetyczne. Określając jego intensywność, można w sposób bezdotykowy ustalić temperaturę ciała.

Dlaczego Termowizja ?

Dążenie do oszczędzania energii oraz poprawy komfortu cieplnego mieszkań, a także zachęta spowodowana poprzez Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przyczyniły się do powszechnej modernizacji budynków, tzw. termomodernizacji. Przed podjęciem prac modernizacyjnych dobrze jest ocenić stan techniczny budynku, w tym określić doświadczenie jego parametry cieplne. Badania termograficzne są szczególnie przydatne w ocenie stanu cieplnego budynku nieposiadającego dokumentacji związanej i jego budową i przeprowadzonymi remontami. Badanie termograficzne jest wiarygodnym źródłem informacji, jeśli jest przeprowadzone w sposób kompleksowy, w odpowiednich warunkach i zostało poprawnie zinterpretowane. Interpretacja termogramów jest zagadnieniem trudnym i złożonym. To nie tyko rozpoznanie obiektów, ale wnioskowanie o zachodzących zjawiskach cieplnych i związanych z nimi cechach obiektów. Temperatura w danym punkcie powierzchni obiektu może być wynikiem wielu różnych oddziaływań, które trzeba rozumieć i uwzględnić w procesie interpretacji.

Co to jest termogram ?

Termogram jest widzialnym obrazem rozkładu temperatur na powierzchni obiektu, utworzonym na drodze optoelektrycznej. Termogram podobnie jak zdjęcie fotograficzne, jest obrazem powierzchni obiektów otrzymanym w określonym przedziale promieniowania elektromagnetycznego. Zdjęcie fotograficzne powstaje najczęściej w odbitym od obiektu promieniowaniu widzialnym, a termogram w niewidzialnym dla człowieka promieniowaniu podczerwonym wysyłanym przez obiekt i odbijanym od niego. Możliwość otrzymania w krótkim czasie powierzchniowego rozkładu temperatur w postaci obrazu sprawia, że Termografia w naturalny sposób włączona została do technik teledetekcyjnych. Obraz termograficzny rejestruje się łatwo, nie jest wymagane żadne oświetlenie, czy dobór czasu naświetlania. Każdy obiekt „oświetla się” sam wysyłając zawsze promieniowanie podczerwone.

termowizja3

Wykrywanie wad.

Wadą jest każda i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, którą można wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej. Istniejący budynek nie zawsze jest zgodny z projektem pod względem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Przyczyny takiego stanu mogą być różne: użycie innych niż w projekcie materiałów budowlanych, wykonanie przegród o innej grubości, zawilgocenie, niestaranne wykonanie robót budowlanych itp.

termowizja4

Mimo że kontrola izolacyjności cieplnej jest pomijana przy odbiorze budynku, jednak jakość izolacyjności cieplnej nabiera coraz większego znaczenia. Kontrolę izolacyjności cieplnej budynku można przeprowadzić za pomocą technik termowizyjnych, wyłącznie w okresie zimowym, kiedy budynek jest zamknięty i ogrzewany.

termowizja5

Co to jest formuła ESCO ?

Formuła ESCO zwana inaczej finansowaniem przez trzecią stronę polega na tym, że między przedsiębiorstwo energetyczne a użytkownika energii wchodzi trzeci podmiot „Inwestor”, skłonny do inwestowania w technologie energooszczędne u użytkownika energii. Wydatki „Inwestora” oraz jego zysk pokrywane są z różnicy rachunku użytkownika za energię przed i po inwestycji. Inaczej mówiąc „Inwestor” otrzymuje zwrot kosztów modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z wykonanych prac modernizacyjnych na obiektach i urządzeniach użytkownika. Formułę ESCO można realizować zarówno przy modernizacji urządzeń energetycznych w obiektach komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych.

Firma Termoexpert S.A. poszukuje podmiotów zainteresowanych wdrożeniem programu ESCO. Współpracę zawsze rozpoczynamy od wykonania analizy techniczno-ekonomicznej tzw. Audytu Energetycznego. Dopiero po wykonaniu takiego Audytu, określamy czy dany projekt, a właściwie oszczędności uzyskane w tym projekcie będą na tyle wysokie aby gwarantowały zadawalający zwrot środków zaangażowanych w realizacje tego projektu. Jeżeli wyniki naszych analiz są pozytywne chętnie inwestujemy w taki projekt właśnie na zasadzie formuły ESCO.

Co to jest termomodernizacja ?

Kiedyś termomodernizacja kojarzyła się głównie z „ocieplaniem” bloków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowych, i tak w istocie było. To Spółdzielnie Mieszkaniowe jako pierwsze i chyba jedyne w Polsce korzystały z różnych form pomocy Państwa przy ocieplaniu ścian budynków czy wymianie zaworów termostatycznych. W tamtych czasach nie było obowiązku sporządzania Audytów Energetycznych. Nikt nie dokonywał żadnych obliczeń. Nie analizowało się czy ocieplenie budynku styropianem o grubości 5 cm będzie wystarczające czy lepiej zastosować styropian o grubości 14 cm. W konsekwencji wiele budynków „ocieplonych” w tamtych czasach dzisiaj należy poddać gruntownej termomodernizacji. Obecnie jest inaczej, mamy Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, która zastąpiła starą, obowiązującą od 14 lat ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W ustawie sprecyzowano co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe kto, gdzie i na jakich zasadach może ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną, remontową i kompensacyjną.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne ?

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Co to jest przedsięwzięcie remontowe ?

Przedsięwzięcia remontowe – przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:

a) remont budynków wielorodzinnych,

b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,

c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,

d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;

Co to jest Audyt efektywności energetycznej ?

Audyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu czynności, mających na celu:

 • identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu
 • określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie
 • przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat
 • wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć