Ład Korporacyjny

Statut – tekst jednolity

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

KRS z dnia 29.03.2024r.

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect